Investor

Annual General Meeting 2019

 Information in English - see further down this page

 Generalforsamling 2019 

Dampskibsselskabet NORDEN A/Ss ordinære generalforsamling bliver afholdt torsdag 11. april 2019 kl. 15.00 i salen "Norway" på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Amager Boulevard 70, 2300  København. 

Der vil efter generalforsamlingen blive serveret et let traktement.

Alle navnenoterede aktionærer, der har fremsat begæring herom, får tilsendt dagsorden med de fuldstændige forslag, bestillingsblanket til adgangskort samt blanket til fuldmagt og brevstemme med post. Aktionærer som har registreret deres email-adresse i Aktionærportalen modtager indkaldelsen til den ordinære generalforsamling pr. email.

Bestilling af adgangskort til generalforsamlingen eller udfyldt fuldmagtsblanket/brevstemmeblanket skal være Computershare A/S, Lottenborgvej 26D, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby i hænde senest fredag 5. april 2019 kl. 23.59. Skulle De ikke have modtaget det bestilte adgangskort med posten inden generalforsamlingen, kan dette afhentes ved indgangen til generalforsamlingen.

Adgangskort kan også rekvireres nedenfor senest fredag 5. april 2019 kl. 23.59 via formular eller online på Aktionærportalen. Såfremt De ikke har mulighed for at møde på generalforsamlingen, kan De meddele fuldmagt til tredjemand eller formanden for bestyrelsen til at stemme på Deres vegne. Fuldmagtsblanket/brevstemmeblanket kan også afgives via formular nedenfor eller online på Aktionærportalen senest fredag 5. april 2019 kl. 23.59.

Adgangskort, stemmesedler og afgivelse af fuldmagt - FORMULAR TIL UDPRINT og efterfølgende fremsendelse med post eller fax
 PDF formular til download og udprint

Adgangskort, stemmeselder og afgivelse af fuldmagt - ONLINE via Aktionærportalen
 Tilmeld her - link til aktionærportalen
 Hjælp til brugernavn, adgangskode og VP-kontonr.

Generalforsamlingens dokumenter
 Indkaldelse, dagsorden og fuldstændige forslag
 Bilag A
 Samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen
 5 års hoved- og nøgletalsoversigt

Generalforsamlingen bliver optaget på video
Generalforsamlingen bliver optaget på video og vil blive tilgængelig her på hjemmesiden som webcast fra 11. april 2019 i løbet af aftenen. Se nedenfor.

  Generalforsamling 2019 som webcast 
 Præsentation   
 
Generalforsamlingens andre dokumenter
 Årsrapport 2018
 Dansk resume af årsrapport 2018
 Mere information om generalforsamlinger i NORDEN (på engelsk)

NORDENs Aktionærsekretariat

Dampskibsselskabet NORDEN A/S
Strandvejen 52
DK-2900 Hellerup

Telefon: +45 3315 0451 (inden for normal kontortid kl. 09:00-17:00)
E-mail shareholders@ds-norden.com

Tilmelding til nyhedsbrev fra Dampskibsselskabet NORDEN A/S på dansk
 Tilmeld til nyhedsbrev her


Annual General Meeting 2019

Dampskibsselskabet NORDEN A/S’s Annual General Meeting will take place on Thursday 11 April 2019 at 3.00 p.m., in the hall "Norway" at Radisson Blu Scandinavia Hotel, 70 Amager Boulevard, DK-2300 Copenhagen. 

Any registered shareholder who has requested this will receive the agenda including the complete proposals, the registration form for ordering admission card as well as the form for vote by proxy and vote by mail. Shareholders who have registered an email address in the Shareholder Portal will receive the notice of Annual General Meeting by email.

Order of admission cards for the general meeting or completed form for proxy statement/vote by mail must be received by Computershare A/S, 26 D, 1st floor, Lottenborgvej, DK-2800 Kgs. Lyngby, no later than Friday 5 April 2019 at 11.59 p.m. If you have not received the ordered admission card by post before the general meeting, this can be obtained at the entrance to the general meeting.

Admission cards can also be ordered no later than Friday 5 April 2019 at 11.59 p.m. via form below or online at Shareholder Portal. You may grant proxy to third party or to the Chairman of the Board of Directors to vote on your behalf if you are unable to attend the general meeting. Grant of proxy and vote by mail can also be done via form below or online at Shareholder Portal no later than Friday 5 April 2019 at 11.59 p.m. Please note that the general meeting will be conducted in Danish only – the Chairman’s report will, however, be made available in English as a company announcement through NASDAQ Copenhagen when the general meeting has commenced (from approximately 3.00 p.m. CET) and will subsequently also be available below.

Admission and voting cards and granting of proxy - FORM FOR PRINT and subsequent posting by mail or fax
 PDF form for download

Admission and voting cards and granting of proxy - ONLINE via Shareholder Portal
 Register here - link to Shareholder Portal

Documents of the annual general meeting
 Notice of Annual General Meeting, agenda and complete proposals
 Appendix A
 Total number of shares and voting rights on the date of the notice
 5 years' key figures and financial ratios

 More information about general meetings in NORDEN

Annual General Meeting will be recorded on video
The Annual General Meeting (which will be conducted in Danish) will be recorded and will be available as webcast below from 11 April 2019 during the evening. See below.  Webcast of Annual General Meeting 2019 in Danish

Other documents of the general meeting
 Annual Report 2018

NORDEN's Shareholder Secretariat

Dampskibsselskabet NORDEN A/S
52, Strandvejen
DK-2900 Hellerup

Telephone: +45 3315 0451 (within ordinary business hours 09:00 to 17:00 CET)
E-mail shareholders@ds-norden.com

Subscribe to our Newsletter in English
 Subscribe here