Investor

Annual General Meeting 2020

 Information in English - see further down this page

 Generalforsamling 2020 

 

 

SE DEN FULDE WEBCAST HER

 

Dampskibsselskabet NORDEN A/S' ordinære generalforsamling bliver afholdt fredag den 12. juni 2020 kl. 11.00. 

Den ordinære generalforsamling vil blive afholdt som en fuldstændig elektronisk generalforsamling, og deltagelse i generalforsamlingen vil kun kunne ske via internettet. Den elektroniske generalforsamling kan tilgås af aktionærer, som har registreret deres deltagelse i overensstemmelse med denne indkaldelse.

NORDEN tager ansvaret for vores fælles sikkerhed alvorligt i lyset af COVID-19 og de danske myndigheders foranstaltninger til at kontrollere risikoen for infektion med COVID-19. Af den grund har bestyrelsen besluttet, at den ordinære generalforsamling i D/S NORDEN A/S i år afholdes som en fuldstændig elektronisk generalforsamling. Dette indebærer, at aktionærerne, i stedet for at deltage fysisk på den ordinære generalforsamling, kan deltage og udøve deres aktionærrettigheder på generalforsamlingen elektronisk.

Enhver aktionær har ret til at deltage i Selskabets ge­neralforsamling, når aktionæren senest tirsdag 9. juni 2020 kl. 9:00 har tilmeldt sig, og den pågældende er registreret som aktionær i Selskabets ejerbog på registreringsdatoen fredag 5. juni 2020 kl. 23.59 eller på dette tidspunkt har anmeldt og dokumenteret sit ejerskab over for Selskabet med henblik på indførelse i ejerbogen. 

Alle navnenoterede aktionærer, der har fremsat begæring herom, får tilsendt dagsorden med de fuldstændige forslag, bestillingsblanket til adgangskort samt blanket til fuldmagt og brevstemme. Aktionærer som har registreret deres email-adresse i Aktionærportalen modtager indkaldelsen til den ordinære generalforsamling pr. email.

Tilmelding kan ske online på Aktionærportalen eller ved at udfylde og sende nedenstående tilmeldingsblanket pr. brev eller pr. e-mail til Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby, eller e-mail gf@computershare.dk. Udfyldt tilmeldingsblanket skal være modtaget senest tirsdag den 9. juni 2020 kl. 9.00.

Såfremt du ikke har mulighed for at møde på generalforsamlingen, kan du meddele fuldmagt til tredjemand eller formanden for bestyrelsen til at stemme på dine vegne. Fuldmagt/brevstemme kan afgives via Aktionærportalen eller ved brug af nedenstående tilmeldingsblanket. En brevstemme eller fuldmagt skal være fremme hos Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby eller pr. mail gf@computershare.dk eller registreret i Aktionærportalen senest tirsdag 9. juni 2020 kl. 9.00.

Elektronisk deltagelse i den ordinære generalforsamling finder sted gennem appen LUMI AGM, som kan tilgås via en smartphone app (IOS eller Android) eller en webbrowser på en stationær enhed. LUMI AGM giver mulighed for at følge live-webcasten fra den ordinære generalforsamling, stille spørgsmål og stemme.

Links til download af apps til brug for at tilgå generalforsamlingen og minimumskrav til systemer vil forud for generalforsamlingen blive sendt pr. e-mail til aktionærer, som har registreret deres deltagelse.

Ved elektronisk deltagelse er hver aktionær ansvarlig for at sikre, at den pågældende aktionær har en smartphone med de nødvendige apps downloadet eller en stationær enhed med webbrowser, og at aktionæren har en tilstrækkelig og funktionsdygtig internetforbindelse tilgængelig på tidspunktet for den ordinære generalforsamling.  

Adgangskort, stemmesedler og afgivelse af fuldmagt - FORMULAR TIL UDPRINT og efterfølgende fremsendelse med post eller fax

 PDF formular til download og udprint

Adgangskort, stemmeselder og afgivelse af fuldmagt - ONLINE via Aktionærportalen
 Tilmeld her - link til aktionærportalen
 Hjælp til brugernavn, adgangskode og VP-kontonr.

Generalforsamlingens dokumenter
 Indkaldelse, dagsorden og fuldstændige forslag
 Bilag A
 Bilag B
 Bilag C
 5 års hoved- og nøgletalsoversigt
 Samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen
 
Vejledning LUMI AGM

Generalforsamlingens andre dokumenter

 Årsrapport 2019
 Mere information om generalforsamlinger i NORDEN (på engelsk)

NORDENs Aktionærsekretariat

Dampskibsselskabet NORDEN A/S
Strandvejen 52
DK-2900 Hellerup

Telefon: +45 3315 0451 (inden for normal kontortid kl. 09:00-17:00)
E-mail shareholders@ds-norden.com

Tilmelding til nyhedsbrev fra Dampskibsselskabet NORDEN A/S på dansk
 Tilmeld til nyhedsbrev her


Annual General Meeting 2020

 

WATCH THE FULL WEBCAST HERE

 

Dampskibsselskabet NORDEN A/S’ Annual General Meeting will take place on Friday 12 June 2020 at 11.00 a.m.

The Annual General Meeting will be held as a completely electronic general meeting and participation in the Annual General Meeting will solely take place via the internet. The electronic general meeting can be accessed by shareholders who have registered their attendance in accordance with this notice.

Dampskibsselskabet NORDEN takes responsibility for our joint safety seriously in light of COVID-19 and the Danish authorities’ measures to control the risk of infection with COVID-19. For that reason, the Board of Directors has decided that the Annual General Meeting of Dampskibsselskabet NORDEN A/S this year will be held as an electronic General Meeting. This implies that the shareholders, instead of attending the General Meeting in person, can participate and exercise their shareholders’ rights at the General Meeting electronically.

Any shareholder is entitled to attend the Company’s general meeting when the shareholder has confirmed its attendance no later than Tuesday 9 June 2020 at 9.00 a.m. CEST, and if the shareholder has been entered into the Company’s register of shareholders on Friday 5 June 2020 at 11.59 p.m. or has at this time notified and produced evidence of his/her shareholding to the Company with a view to being entered into the register of shareholders.

Any registered shareholder who has requested this will receive the agenda including the complete proposals, the registration form for ordering admission card as well as the form for vote by proxy and vote by mail. Shareholders who have registered an email address in the Shareholder Portal will receive the notice of Annual General Meeting by email.

You can register your attendance online at Shareholder Portal or by completing the below registration form and forward it by mail or e-mail to Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby or e-mail gf@computershare.dk. The completed registration form must be received no later than Tuesday 9 June 2020 at 9.00 a.m. CEST.

You may grant proxy to a third party or to the Chairman of the Board of Directors to vote on your behalf if you are unable to attend the general meeting. Grant of proxy and vote by mail can be done via the Shareholder Portal or via the registration form below. A grant of proxy or a vote by mail must be received by Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby, or by email gf@computershare.dk or registered in the Shareholder Portal no later than Tuesday 9 June 2020 at 9.00 a.m. CEST.

Electronic participation in the Annual General Meeting takes place through the app LUMI AGM which can be accessed by a smartphone app (IOS or Android devices) or a web browser on desktop devices. LUMI AGM provides the possibility of following the webcast of the general meeting, asking questions and voting.

Links for download of apps and minimum requirements to systems will be shared by email with shareholders who has confirmed their attendance.

For electronic participation, each shareholder is responsible for ensuring that the shareholder has a mobile phone with the app downloaded on it or a desktop device with a web browser and that the shareholder has an adequate and functioning internet connection available at the time of the Annual General Meeting.

Admission and voting cards and granting of proxy - FORM FOR PRINT and subsequent posting by mail or fax

 PDF form for download

Admission and voting cards and granting of proxy - ONLINE via Shareholder Portal
 Register here - link to Shareholder Portal

Documents of the annual general meeting
 Notice of Annual General Meeting, agenda and complete proposals
 Appendix A
 Appendix B
 Appendix C
 5 years' key figures and financial ratios
 Total number of shares and voting rights on the date of the notice

 More information about general meetings in NORDEN

Other documents of the general meeting

 Annual Report 2019

NORDEN's Shareholder Secretariat

Dampskibsselskabet NORDEN A/S
52, Strandvejen
DK-2900 Hellerup

Telephone: +45 3315 0451 (within ordinary business hours 09:00 to 17:00 CET)
E-mail shareholders@ds-norden.com

Subscribe to our Newsletter in English
 Subscribe here